Traktat for den Trinasjonale alliance

Fra VeiskilleWiki
Revisjon per 15. okt. 2009 kl. 20:17 av HansO (diskusjon | bidrag) (Althea til Althéa)
(diff) ←Eldre versjon | vis nåværende versjon (diff) | Nyere versjon→ (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Traktat for den Trinasjonale alliance

Fælles maal og Hænsigte

Det er alliancens maal at fordrive og nedkiæmpe Lothbard og hans barbarfølger og derved frigjøre de undertrykkede folk i hans territorium.

Det er alliancens maal at skabe stabilitet i den region Lothbard haver okkuperet. alliancen forplikter sig til at bistaa med orden og utbygging af denne region efter at Lothbard er fordrevet og nedkiæmpet.

Det er alliancens maal at Althéa skal giænerobre de tapte Solaaser som sitt rætmessige territorium.

Det er alliancens hænsigt at føre dette felttog med minst mulig tab og skade paa de undertrykkede folk der bor i Lothbards territorium.

Dedikasjon til fælles sag

Det er alliancens hænsigt at fullt ut og med alle sine kræfter forfølge disse maal til de alle er naaed., uden hensyn til modstand og kostnade. Dette fælttog er viktigt for den samlede siviliserede værden. Den militære modstand Lothbard kan magte at rætte mod dette fælttog eller paa sitt barbariske vis mod befolkningen i det okkuperede territorium er uansæt styrke og kraft som ynkelig at rægne satt op mod rætmessigheden i vaare maal.

Han skal faa klart at vide og kjende paa sit legeme at vi vil aldrig nogensinde give op, uanset hans bestræbelser.

Kommando og Stridslædelse

Hærstyrkerne der sættes inn i dette fælttog sættes under Malderisk kommando ved Feltherre Dulan, Ridder af Malrids Sirkel, Tronvogter af Malderia.

Der anlægges en fælles kommando, hvori inngaar de høiere offisere den ænkelte alliancepart ser ægned.

Malderia forpligter sig til at give de Althéiske og Ulymarske offisere en indføring i de Malderiske kommandotraditione og forme. Disse forpligter sig ad til giengiæld benytte disse traditione og forme giennem fælttogets varighed.

Feltherre Dulan sætter den overordnede strategi, mens den ænkelte hærfører staar friit til at naa de maal han har faaet paa den maade han ser best. Feltherre Dulan besørger den bedste mulige kombination av parternes styrker og spesialitete.

Skulle Feltherre Dulan frafalle sin kommando, vil en ny Feltherre udraabes av Tronregent Kaern, Ridder og Rittmester af Malrids Sirkel, Tronvogter af Malderia.

Den første fase:

De Malderiske styrker der allerede er i Lothbards vestre omraader, deler sig i tvende. Den Nordlige, herefter kallet Andre Lanse, sætter i marsj mod Ost inn i omraadet Kastarundt. Den Sørlige, herefter kallet den Tredie Lanse, rykker ligesaa ræt mod Ost.

De Althéiske styrker, her efter kallet den Althéiske Lanse, giænerobrer Solaaserne og præsser mod Lothbards hovedsæde.

De Ulymarske Styrker, her efter kallet den Ulymarske Lanse, forskandser sine grændser, og paabegynder overvaakning af omraadet Ophrin, med det til formaal at søge frem de lothbardske stridsfølge og nedkiæmpe disse. Videre vil den Ulymarske Lanse forberæde en invation af omraadet Ophrin.

De Malderiske styrker i Eledyn, her efter kallet den Første Lanse, vil forstærkes og omgruperes for fælttog, og paa et tidspunkt sætte i marsj mod Nord i Lothbards territorium, derved afløse Andre Lanse, som overtager vagthold og administration i den Sørlige del.

Den andre fase:

Naar disse Lanser er sat i bevægelse, vil det afhenge af Lothbards modmanøvre hva som bliver den bedste strategi. Det er imidlertidigt klart at man til enhver tid agter at holde en flugtrute aaben for ham og hans følger, saaledes at striden kan afsluttes uden at flere af de undertrykkede dør eller lider skade.

De fordrævne

Dette fælttog vil med nødvændighed medføre en voldsom uro i dette omraade, og med kjændskab til Lothbards barbariske og usle fræmtræden kan man med sikkerhed si at han vil søge at anvænde de uskyldige undertrykkede som læd i sin strategi.

For at paa den best mulige maade at modvirke dette, ønsker og vil hver i sær av alliancepartnerene at istandsætte omraader hvori de fordrævne og flyktende maa søge ly til felttoget har giænvundet deres frarøvede frihed.

Ved Fælttogets ende

Malderia har i større grad end sine alliancepartnere giænnomføret lignende frigiørelse ved tidligere andlædninge og er saaledes den partner med de største ressurse. Malderia tar hovedansvaret for giænræisning af de okkuperede omraader ved fælttogets ende. Det forvæntes lige fullt at de andre parter i alliancen bidrager med sine noget mer beskiædne midle og ressurse.

Efter at de tidligere okkuperede omraader efter forholdende er erklæret trygge og stabile skal alle parter i alliancen respektere de folkelige ønsker i omraadet der før lød navnet Lothbardien hva giælder videre styresæt og ledelse, med mindre omraadets nye styresæt og lædelse igjen utgjøer en trudsel mot folket, eller ræsten av verden.

Malderiske addendumer til Traktaten:

Malderia ser sig frabædt alt direkte samarbeide med de keshariske leiesoldater Altheé har i sin styrke. Malderia vil og kan ikke glemme at Andhra Kesh holdt den malderiske by TriChaz som gissel, og nægtede byen vann.

Malderia vil ikke paa nogen som helst maade axeptere dersom dette fælttog og den situation der herav skabes utnyttes til at fræmme religiøse overbævisninger af ulig tyngde og art. Dette fælttoget haver en maalsetning om frihed, ikke frælse.

Se også