Malderiske lover

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk


Forbrytelser mot Tronen

Forræderi

Den som forråder Malderia til en fiende eller uvenn av tronen, eller som ved sitt forræderi skaper en fiende eller uvenn av henne, skal straffes med døden. Den dømtes eiendom skal tilfalle Tronen.

Spionasje

Den som spionerer på Malderia, innhenter informasjon om landet for overlevering til fremmed makt eller formidler slik informasjon, skal straffes med døden. Den dømtes eiendom skal tilfalle Tronen.

Oppvigleri

Den som leder eller deltar i folkemasser samlet mot Malderias lovlige styrker eller hennes allierte, skal dømmes til hardt straffarbeid i minimum 2 år. Den som truer med eller bruker et våpen ved et oppvigleri skal straffes med døden.

Bestikkelse

Den som foretar eller forsøker å foreta en bestikkelse av en av Tronens embedsfolk eller tjenestefolk skal dømmes til straffarbeid i minst 10 år og bøte med halvparten av sin eiendom.

Korrupsjon

Den embedsmann som tar imot bestikkelser, definert som: mynt eller annen gave fra annen en Tronen for å gi fordeler til myntens giver eller fordeler/ulemper til andre myntens giver ønsker, skal dømmes til minst 15 års straffarbeid og bøte med all sin eiendom.

Falskneri av offisielle dokumenter

Den som forfalsker eller bestiller forfalskning av mynt eller andre papirer av Tronens eiendom, skal dømmes til døden. Den dømtes eiendom skal tilfalle Tronen.

Blasfemi mot Malderia

Den som taler offentlig mot Malderias rettmessige lov, hennes kriger eller Trone, og som i sin tale krenker Malderias verdighet, skal dømmes av til hardt straffarbeid etter krenkelsens alvor.

Desertering

Den som prøver eller midlertidig klarer å desertere fra Malderias Hær eller Vekterkorps skal dømmes til døden. Den dømtes eiendom skal tilfalle Tronen.

Plyndring/landeveisrøveri

Den som røver reisende langs Malderias landeveier eller leder eller deltar i plyndring skal dømmes til døden. Den dømtes eiendom skal tilfalle Tronen.

Handelsforbrytelser

Kartellvirksomhet

Den som driver eller deltar i et ulovlig laug eller kartell, med det som mål å unnvike skatter, sette kunstig pris på sine varer eller på andre måter undergrave loven, handel eller andre laug, skal dømmes til minimum 2 års straffarbeid, bøte med halve sin eiendom og fradømmes retten til deltakelse i laug.

Ågervirksomhet

Den som tar overdrevne renter på lån skal tilbakebetale alle renter og bøte med fire ganger rentene som er inndrevet. Lånets videre rente settes ved dom.

Svindel

Den som ved list, falsk forklaring eller falske varer tilegner seg penger uten redelig handel men med svindel, skal tilbaketale alle tilsvindlede penger, dømmes til minst 2 års straffarbeid og bøte med fire ganger det inntjente.

Handelshindring

Den som urettmessig legger hinder for andres handel, enten ved selv å utføre det eller ved å få andre til å gjøre det, skal betale tilbake til den skadelidende fire ganger det den har tapt, samt bot til Tronen på den samme sum.


Voldsforbrytelser & Skadeverk

Mord

Den som tar livet av noen, forsøker å ta livet av noen eller nekter å gi hjelp til noen som er i ferd med å dø eller er i livsfare skal dømmes til døden.

Ran

Den som ved våpenmakt tiltvinger seg annen manns mynt, gods eller eiendom skal dømmes til døden.

Angrep

Den som fysisk angriper en annen på tørre never skal dømmes til straffarbeid i minst en uke samt bøte med en pengesum satt ved dom.

Angrep med skade

Den som fysisk angriper en annen og gir den angrepne varige skader skal dømmes til straffarbeid i minst to uker og bøte med en pengesum satt av dom.

Væpnet angrep

Den som fysisk angriper en annen med våpen skal dømmes til straffarbeid i minst en måned og bøte med en pengesum satt ved dom.

Ildspåsettelse

Den som med vilje tenner på hus, land, skog eller annen eiendom skal lide med døden. Den som skjødesløst starter brann på andres hus, land, skog eller annen eiendom skal betale erstatning for skadeverket og dømmes til hardt straffarbeid i minst fire måneder.


Moralske forbrytelser

Utroskap

Den som fornikerer med andre enn sin ektemake skal dømmes til minst 100 verk i bot og dersom ektemaken ønsker det, utgå av ekteskapet og avstå halve sin eiendom til den skadelidte.Vinningsforbrytelser

Tyveri

Den som stjeler andres eiendom skal dømmes til straffarbeid i minst 2 måneder samt erstatning av det stjålne og det som eventuelt ble skadet av tyveriet

Heleri

Den som handler, frakter eller oppbevarer stjålet gods eller buskap skal tilbakeføre helergodset, dømmes til straffarbeid i minst 2 måneder samt bøte med verdien av helergodset.


Administrative lover

Lov om soldattjeneste

Alle Malderias borgere kan innkalles til militærtjeneste i to år. Etter avtjening vil den dimitterte bli tildelt eiendom på 10 mål og midler til å bygge et hus på eiendommen.

Lov om embetstjeneste

Embetsfolk skal ved påtropping avlegge en troskapsed til Tronen og Malderias borgere. Eden skal lyde som følger: "Jeg herved sverger min vilje og evne til at uselvisk tjene Tronen og Malderias borgere. Jeg vier mitt liv til denne sak."

Kun malderiske borgere kan tjenestegjøre som embedsfolk

Lov om ferdsel

Ingen borger av Malderia skal hindres i ferdsel mellom sin eiendom og Tronens vei. Der ferdsel ikke kan skje uten å krysse andres eiendom, skal dette skje med minst mulige skader på dette.

Lov om kirkene

Tilbedelse av Den Unevnelige straffes med døden.

Det er forbud for kirker å:

 • Kreve skatt, selge avlat eller på andre måter be eller presse sine følgere til å avgi mynt.
 • Drive handel utover det den trenger for at forsyne sine husholdninger.
 • Gjennom sin praksis eller forkynnelse sette seg eller sin religion over Malderisk Trone og Lov eller snakke ondt om Malderias venner.
 • Basere hele eller deler av sitt levned på gaver eller inntekter fra utenlandske kilder

Lov om laugene

Den Tronen gir laugstillatelse står til rette for laugets verk og handlinger overfor tronen. Laugstillatelsen kan gis til en gruppe mennesker, da kalt Laugsrådet. Laugstillatelser gjelder for to år av gangen, og utgis og kontrolleres av Skattkansleren-

Handelslaug tillates å:

 • Dele laugets marked mellom sine medlemmer
 • Samordne innkjøp for å oppnå rabatter
 • Samordne priser på medlemmenes varer og tjenester
 • Gi offentlige ærklæringer til fremme av egen handel
 • Lage og utstede laugsbevis på alle typer håndverk, arbeid og varer.

Det er ikke tillatt for laug å:

 • Hindre konkurrenters tilgang på varer forsynt av tredjepart.
 • Gi offentlige erklæringer til hinder for andres handel

Lov om Borgereden

Alle som bor fast i Malderia skal avgi borgered, senest ved fylte 15 år. Fast bolig anses som alt over et halvt år. Eden skal avlegges i vitne av en Dommer eller Offiser av Malderia, og lyder:

"Jeg sverger å følge Malderias lover etter beste evne og leve i fred med mine landsmenn."

Det er på det strengeste forbudt at blande noen religion inn i denne ed.

Enkelte personer som f.eks ambassadører kan fritas fra denne lov ved søknad til Tronen.

Se også