Det Kiltanske Fundament

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

'Link hentet

Introduksjon

Fundamentet er ment å virke som en kontrakt mellom Kiltans folk, deres øverste prest og deres Konge, der alle knyttes like tett til dette regelsettet. Det kan ikke avskrives at Fundamentet vil endres i fremtiden, men både Konge og Primus mener dette dokument, som det står i dag, kan være representativt for Kiltan og Folkets moral.

Fundamentets andre funksjon er å kringkaste et innstendig ønske om fred for fremtiden. Bare gjennom en vandring uten våpen kan Fremtiden formes til vår fordel. Derfor fraskriver Kiltan seg, med dette Fundament, all rett til å erklære krig mot noen annen stat enn de som skulle velge å innvadere Kiltan.

 • Så menes det da, at Kiltan kan, som alliert stille forsvarsstyrker innenfor en alliert nasjons grenser, med den funksjon å holde fremmede styrker ute. De samme styrker har ikke frihet til å innvadere den eller de nasjoner som ansees som truende.

Kiltans militære er et organ ment utelukkende for forsvar, og har ingen fundamentert rett til å tvinge noen annen stat til underkastelse. Kiltan kan utvide sine landegrenser inn i områder som står ubebodd, eller der Kiltans styre ønskes velkomment og ingen strid eller annen motstand vil forekomme.


Fundamentets struktur:

Fundamentet deles inn i tematiske kapitler. Hvert kapittel deles i avsnitt, der hvert avsnitt har beskrivende Intent. Fundamentet er skrevet i god tro og kan endres kun ved enighet mellom Debans Hånd og Debans Munn om det skulle vise seg at den spesifikke lov har åpenlyse mangler.Første Kapittel

Nasjonalitet, Religion og keudere


Nasjonalitet

"Det Kiltanske Fundament har ingen myndighet utenfor Kiltan, og skal med få unntak bare påvirke Kiltanere."

 • I

Med Kiltan menes de land og områder som er underlagt Debans Hånds kontroll eller Debans Munns Kontroll.

 • II

Ethvert menneske eldre enn 12 år, bosatt i Kiltan, som har Kiltansk manntallssertifikat er Kiltaner og er underlagt dette fundamentet. Vedkommende skal til all tid forsikre seg at egen atferd er hevet over all klandel, og at eget handlemønster er i tråd med de etiske føringer Fundamentet er bygget på. Med mindre det står skrevet i dette dokument at den generelle handling er ulovlig kan den ansees som lovlig, men enhver Kiltaner må selv da vurdere om handlingen har god moral.


Religion

"Kiltan er Debans Land, Landet huser Debans folk."

 • I

Enhver Kiltaner godkjenner Deban som sin Gud og anerkjenner Kiltan som Debans land. Dyrkelse av avguder eller annen overtro er tillatt innenfor Kiltans grenser, men Kiltan henviser all slik aktivitet til det tempel som har blitt gitt denne entitet. Hvis ingen templer eksisterer vil et bli reist etter henvendelse til Primus. Merk dog, at Debans Munn kan rettsforfølge alle hvis religion blir vurdert som forkastelig. I så tilfelle vil ingen templer bli reist.

Ingen religiøs utøvelse i Kiltan har frihet til å bryte Fundamentet. Kiltanere skal aldri delta i aktiviteter der Deban motarbeides, eller der Hans navn missbrukes. Ei heller ta del i seremonier eller annen aktivitet der Hans motstandere støttes eller hvor Deban latterliggjøres. Det er enhver god Kiltaners plikt å rapportere slik aktivitet til sine overordnede.


Keudere

"Innenfor Kiltan skal ingen Keudere bevæpne seg. Det vil dessuten være dårlig kotyme å ønske Keuderske kriminelle velkommen i Landet."

 • I

Ingen utlending som befinner seg innenfor Kiltans grenser, heretter kalt keudere, skal innenfor Kiltans grenser noensinne bære rustning eller benytte annen redskap utelukkende ment for strid.

En Keudersk kriminell vil ikke få innpass i Kiltan, men arresteres for utlevering til den stat hvor han hører hjemme. Med kriminell menes et individ som har forbrutt seg bevisst mot Fundamentet, eller annen lov vedtatt i andre regjeringer. Om ingen nasjonalitet blir gitt ved keuderens inngang til Kiltan arresteres keuderen umiddelbart, og forvises til Guitaine. Om en keuder skulle bli forfulgt av egen regjering uten tiltale, eller under tiltale som Debans Munn eller Debans Hånd finner urimelig er det en plikt å beskytte dette individet inntil denne trusselen blir endret. Kiltan tilbyr hjelp til alle keudere som lider under denne typen urett. De keudere som Kiltan beskytter blir kalt asylanter, og gis et begrenset opphold i Kiltan. Enhver asylant har samme forpliktelser ovenfor Fundamentet som alle Kiltanere.

Andre Kapittel

Monarki, Primuriat, Adel, Geistlige og Handelsstand:


Monarki

"Det Lovede Land ledes av Debans Hånd."

 • I

Kiltan er Debans Land og skal styres av Debans Hånd. Debans Hånd skal rådføres av Debans Munn og begge skal lede Kiltan i Debans ånd. Landet skal under ingen annen omstendighet regjeres enn ved et styre delt mellom Hånd og Munn. Under Den Eneste Rette Tro skal Kiltan ledes til en bedre Morgen. Ferden dit voktes av Sverdet som ledes av Moralen.

 • II

Kiltan skal regjeres av Konge i råd av representanter fra Landets tre hovedgrupper; Adel, Geistlig og Handelsstand. Det er Kongens ansvar å tilse at alle i Landsrådet kan stille til alle møter, enten selv, eller med en stedfortreder. Representanter til Landsrådet finnes blant beste sivile leder i hver gruppe. Det er Kongens rett å forkaste en foreslått kandidat.

 • III

Tittelen Konge eller Dronning gis den som samlet representerer Adelen, som har blitt gitt Debans velsignelse til å lede Landet. Denne velsignelse kan kun gis av Primus eller dennes stedfortreder. Med mindre spesielle forhold foreligger arves Monarkiets Tittel av førstefødte uansett kjønn. Ved Kongens eller førstefødtes inhabilitet vil Primus overta styret inntil Kongen eller Monarkiets førstefødte er skikket til å overta styret. Om Monarkiet mangler fundamenterte arvinger skal den best skikkede leder for Kiltan finnes i blant Adelen. Primus har vetorett på denne avgjørelsen, men Adelen avgjør selv ved egne ritualer hvem som er deres representant i Kiltan. Kongen eller Kongens regent er den eneste som kan erklære krig. Kiltans armé er underlagt Debans Hånd, og all militær aktivitet skal godkjennes av Ham eller den delegerte Kommandant; Admiralmarskalken. Armeens primære oppgave er å beskytte Kiltan som nasjon mot ytre fiender, bekjempe Hoffets og Kirkens fiender innenfor egne grenser, assistere politivesenet i tider med intern ufred, men skal ikke benyttes i offensiv krigføring i noen annen forstand enn å bekjempe overnaturlige fiender.


Primuirat

"Debans Hånd ledes av Debans Munn i samvittighetens navn."

 • I

Øverste leder for Debans Presteskap i Kiltan er Primus. Tittelen Primus blir gitt av fratredende Primus, til den prest som har blitt valgt som tiltredende. Hvem som blir tiltredende Primus er alene et valg Primus gjør og ved dennes inhabilitet vil Debans Interne Råd finne både stedfortredende eller arving av Tittelen blant prestene utenfor rådet. Tittelen er tiltenkt den som fungerer som Debans tale i Kiltan. Primus' hovedsaklige ansvar er å være Debans Munn, altså Kongens nærmeste religiøse veileder, samt Gledens og Moralens tale for folket.


Adel

"Kiltan belønner sine Beste med retten til arv."

 • I

Kiltans Adel beholder navnet Quabal Cirhaana i tradisjonens navn, fra det tradisjonsrike Adelstreet som holdt til i det gamle Ciran. Så lenge Treets medlemmer holder dets gode tradisjon i hevd, samt håndhever Fundamentet vil Kiltan anerkjenne disse Adelshus, gi dem nasjonal beskyttelse og utvidede rettigheter fra denne dato; Midtsommer 14 år etter Omveltningen, under det argument at de utgjør en sentral rolle i Kiltans kulturarv samt at Adelshusene utgjør den sterkeste drivkraft bak Kiltans økonomiske utvikling.

 • II

Kiltans alternative Adelstre er Ordenstreet. Såfremt en Orden innehar Debans Hånds Segl, eller Debans Velsignelsessertifikat vil engasjement i, administrasjon av, og progress gjennom denne Ordenens grader gi mulighet for Tittel. Ved tilfeller av mishandling, eller tvil om Ordenens moral vil dens offisielle Segl måtte gjenprøves av Konge eller Primus.

 • III

Adelen er instituert som et forbilde for Folket, og enhver Kiltaner unntatt Geistlige kan bli Adlet under de rette forhold. Om disse forefinnes er en vurdering Debans Hånd gjør alene, etter forslag fra Adel eller Geistlig. Ingen Keuder kan motta Tittel i Quabal Cirhaana.

 • IV

All Adel i Kiltan skal ha oppgaver og ansvar. Skulle en Adelig finne seg uten verv skal vedkommende ved tidligst mulig anledning stille sin ekspertise tilgjengelig til Kongen. Oppgaven gitt Adelen skal være i tråd med den erfaring den individuelle Adelige har fra tidligere, dog ikke utenfor det ansvarsområde som foreligger den Adeliges rang. Om Debans Hånd mangler verv for den Adelige vil fortsatt vedkommende beholde sin tittel og sine rettigheter i Quabal Cirhaana.

 • V

Adel defineres etter følgende prinsipp: "Den Kiltaner som

 • - er et individ som har utvist overlegne egenskaper innen taktikk og strategi eller administrasjon og annen bedriftsledelse eller poesi og musikk eller annen kunst, eller på annet vis fortjener Kongens oppmerksomhet,
 • - kan følge Fundamentet,
 • - kan stille med de påkrevde resurser til Hær eller Marine,
 • - kan møte alle krav for grøde,
 • - selv tar ansvar for opplæring av sine arvinger,
 • - kan være et forbilde for alle Kiltanere i områder som etikk, moral, skjønnhet og føring,

er for Nobel Kiltaner å regne og blir fra Debans Hånd gitt retten til Arv straks Grunndannelsen til Quabal Cirhaana er gjennomført."


 • VI

Etter endt Grunndannelse påbegynner vedkommende Nobel Kiltaner sin tid som Adelig. Plassen er ment som en ekstraordinær posisjon som Kongens tjener, med utvidet kjennskap til Tronens planer for Landet. Hvor denne tjenesten begynner og hva den innebærer varierer.

 • VII

Debans Hånd er den eneste som kan gi, og frata Titler. Fratakelse av Tittel kalles heretter Dementement og foretas kun under spesielle omstendigheter som misstillit, ved bevist fundamentsbrudd, inhabilitet, eller manglende forståelse av Quabal Cirhaana.

 • VIII

Det er enhver Kiltaners rett til ikke å akseptere tildelt Tittel, uten at denne trenger å argumentere for en slik avgjørelse.

 • IX

Adelen vil deles inn i tre hovedkategorier, Landløs Adel, Administrativ Adel og Høyadel. Distinksjon og oppgaver er som følger:


Landløs Adel

 • Marquis

Tittelen skal alltid knyttes til et Grevskap, og er et alternativ til Kapteinstittelen for de som ikke vil eller kan tjenestegjøre i Militæret. En Marquis fungerer gjerne som forvalter av land på vegne av dennes Greve. En Marquis leder leilendingenes virke, krever skatt fra innhøsting på vegne av Greven, lagrer og sikrer overskuddslagre av såkorn og annen forefallende drift.

 • En Marquis' rettigheter:

- Generell arverett som beskrevet i Fundamentets kapittel IV, avsnitt for Arv, fjerde intent.

- Æresforsvar som diktert i Quabal Cirhaana.

 • Kaptein

Tittelen skal alltid være knyttet til et Grevskap. Tittelen er ment som en praktisk posisjon, et tilbud til en som ser ut til å fortjene Adelskapets goder. Oftest progresjon fra militært befal opp til fungerende kommandant for ett eller flere skip av små til moderat størrelse både i og utenfor Marinen. En Kaptein kan være sin Adelsfamilies høyeste utsendte offisèr, eller befal for en hæravdeling under en Ridders kommando, Grevens delegerte vekterleder eller liknende.

 • Kapteinens rettigheter:

- Har generell arverett.

- Ved Militær posisjon skal vedkommende nyte offisèrslønn. Vil motta militær pensjonslønn fra Debans Hånd i fem år for hvert påbegynte tiår tjent. Denne pensjonen frafaller i sin helhet hvis Kapteinen stiger i Adelig distinksjon. Hvis så ikke er tilfelle begynner utbetalingen først etter endt tjeneste.

- Æresforsvar.

 • Ridder

Tittelen knyttes enten til et Grevskap eller en historisk Orden. Ridderen har forpliktelser ovenfor Debans Hånd eller Debans Munn. Oftest forsvar av høyere Adel, kirke, eller høyeste feltkommandant for en hæravdeling. Ved pensjon fra militæret, eller progresjon til høyere Adelsgrad vil en Ridder motta minst ett canton land med tilhørende Tittel. Progresjon til høyere Tittel krever progresjon gjennom alle tre riddergradene. Det er ingen Fundamenterte krav til hvilke ansvarsforskjeller som foreligger på Riddergrader, men hver Orden, og hvert Hus anbefales å diktere disse selv.

 • Ridderens rettigheter:

- Generell arverett.

- Væpnerrett som diktert i Quabal Cirhaana; En Ridder kan ta til seg, og bevæpne Pasjer for trening og opplæring til fremtidige Riddere eller tiltrodde tjenere.

- Æresforsvar.

Administrativ Adel

Pensjonert Ridder som nå er dedikert drift av sine cantoni. Alltid del av et Grevskap.

 • Cantonens rettigheter:

- Generell arverett,

- Væpnerrett som diktert i Quabal Cirhaana,

- Æresforsvar,

- Leilendingsdrift; En Canton kan leie sitt land til bønder. Bøndene betaler for driften av gården ved en årlig skatt, betalt direkte til Cantonen.


 • Greve

Forvalter av flere cantoni med alle deres Kapteiner, Riddere og Marquise. Krever inn skatt fra sine Adelige undersåtter, samt alle fra handelsstanden som arbeider i Grevens eget apparat. Greven krever også en boskatt fra alle fra Handelsstanden bosatt på Grevens land, dessuten administrerer Greven vektervesenet for Debans Hånd. Tittelen kan også erverves ved å inneha administrativ plass i en Orden. I slike tilfeller oftest progresjon fra Ridder av I grad i familiens ridderorden.

 • Grevens rettigheter:

- Generell arverett,

- Væpnerrett som diktert i Quabal Cirhaana,

- Æresforsvar,

- Leilendingsdrift,

- skatteinnkreving,

- lakeidrift; kan utdanne egne dedikerte tjenere som representerer sitt Greveskaps rettigheter og ønsker i andre hus,

- Kan hyre en hird på enkel Kohorts størrelse.


 • Baron

Tittelen er tiltenkt de som ikke kan eller vil avtjene høy offisèrsplikt i Marinen. Sivilt forplikter Baronen seg til å forvalte flere cantoni, riddere og ett knippe leilendinger. Har forpliktelig ansvar for produksjon som diktert av Hertugen, samt ansvar for administrasjon av Hertugens hæransvar som diktert av Debans Hånd.

Baronen svarer bare til Hertugen.

 • Baronens rettigheter:

- Generell arverett,

- Væpnerrett som diktert i Quabal Cirhaana,

- Æresforsvar,

- Leilendingsdrift,

- skatteinnkreving,

- lakeidrift,

- Debans Hånds rett til å danne ridderordner,

- hird med dobbel kohorts størrelse, deriblant kavalleri,

- ett års utsettelsesrett for Adelsskatt,

- Barnonens avkom har prioritert studieplass for Grunndannelsen.

Høyadel

 • Kiltans høyeste Adelstittel er Hertug. Tittelen er tiltenkt de individ som har overlegne egenskaper til å lede, organisere eller inspirere sine medmennesker. Da tittelen krever beviselige administrative egenskaper er den forbeholdt ytterst få individ, ofte Kongens utvalgte militære leder, eller den som styrer hele landsdeler eller andre store handelsorganisasjoner, Ordener, flåter og liknende.


 • Tittelen Hertug er Kiltans ytterste tegn på tillit, det høyeste æresbevis Debans Hånd gir, og det er kun Debans Hånd som kan pålegge en Adelig tittelen Hertug. Denne posisjonen krever utvidet forståelse av Quabal Cirhaana, og kandidater til Tittelen må med andre ord være Administrativ Adel fra tidligere.


 • Det er to veger til Tittelen Hertug, en militær veg, og en sivil;
 • Militær progress til Høyadelskap:
  • Admiral: Progresjon fra befal til Kaptein, Ridder av III, siden II og til sist I grad så Greve og til sist Admiral. Pensjonerte Admiraler vil gis tittelen Hertug.
 • Sivil progress til Høyadelskap:
  • Hertug: Ved de tilfeller der Adelen velger en Monark til å styre Kiltan vil familien til den valgte Monark lide av at en av deres Noble taes fra familien til et arbeid dedikert Kiltan. Dette tapet vil kompenseres med ytterligere en Tittel tildelt denne familiens øverste Adelige; Hertugen. Om familien allerede er et Hertugdømme er familien allerede kompensert fra Tronen og ingen ytterligere Tittel vil utdeles.
  • En Hertug har alle Adelsrettigheter. Alle levende Hertuger av dagens dato, Midtsommer det 14 år etter Stjernefallet beholder sin Tittel som Hertug, med de rettigheter denne Tittelen innebærer for vedkommende og vedkommendes familie som beskrevet i Fundamentet og Qabal Cirhaana.
 • I fremtiden vil dette innebære at et Hertugdømme enten har hatt en Monark i sin familie, eller er i familie med en levende Monark, eller har røtter tilbake til Det Gamle Ciran. Inngifte til Monarkiet vil ikke innebære Hertugs Tittel.

Geistlige

"Som gledens, men også moralens voktere skal prestene vandre Landet."

 • I

Likefullt som at Kirken leder folkets moral og legger føringer for hva som er og ikke er rettmessige handliger, skal Kirken og dens prester spre glede og trygghet. Det skal dikteres i enhver prests utdannelse at Trygghet, Rettferd og Glede er de tre rettesnorer Presten skal lede folket etter. Geistlige skal lede folket i deres daglige virke, lede Debantjenester, være rådgivere til både menigmann og Adelig, være dommere ved eventuelle rettsaker, forsvare tiltalte i rettsaker, men kan ikke være aktor.

 • Virksomme Geistlige har skatterett direkte til Kirken, får sin lønn fra Kirken, og der Adelen ikke kan eller vil kan Prestene lagre og sikre neste års såkorn og kreve inn skatter for Debans Hånd. Slike utvidede verv skal gi skattelette i Kirkeskatten.
 • II

Kirkens ansvar i Kiltan er de samme som hver Geistliges ansvar; Moralens lede av Kiltan. Lede nasjonen i tider er Landets regenter er inhabile, installere ny lederskap og spre Debans ro over Hans folk. Hver enkelt Kirke skal huse Presten, eller prestene, eventuelle tjenestefolk ansatt av Prest eller Kirken i dennes daglige drift. Kirken skal huse alle husløse i området som ønsker losji, samt hjelpe nødlidende.

Handelsstanden

"Enhvert menneske i Kiltan skal kjenne sin rett og sin moral, og kunne stå ved denne i en eventuell rettsak."

 • I

Med handelsstanden menes alle Kiltanere som ikke har Adelig eller Geistlig knytning. Skiktet inkluderer alle private, være seg vervsløs, ansatt eller bedriftsleder, uansett formue og virke. Dette kapittelet skal beskrive denne folkemassens rettigheter:

 • II

Handelsstanden har ingen fundamentert rett til arv, men kan sikre arv ved innbetalt arveavgift på femten hundredeler av formuens antatte verdi ved betalingstidspunktet. Skulle arvens formue endres etter betalingstidspunktet vil dette ikke påvirke arveavgiften. Tronen har ingen rett til å øke arveavgift i etterkant, og vil heller ikke utbetale ved tilfeller der formuen har minket i etterkant.

 • III

Individ fra handelsstanden som har blitt funnet skyldig har rett til to anker, være seg om vedkommende var Aktor, Fornærmede, Tiltalt eller Verge. Eventuelle motparter har samme rettighet. I enhver rettsak skal Adel og Handelsstand være likestilt, men straffeutmålinger kan være forskjellig med hensyn til stand og ansvar.

 • IV

Ved de tilfeller der Handelsstanden føler seg urettmessig behandlet kan klagemål anføres til Konge eller Primus i hver at disses respektive hoff. Det er ingen fundamentert garantert resultat ved slike klagemål.

Tredje Kapittel

Menigmannseie, Arv og Særstilt eie;


Terminologi:

 • Arveavgift er en avgift som Menigmann kan betale Tronen for å sikre rett til arv av akumulert formue.
 • Arvekammer er det lokale som er valgt for å huse alle involvert i den tid arveoppgjøret foregår, samt det lokale testamente befinner seg i innen det lagres i Testamentets Hus. Foruten det nødvendige vakthold råder I et arvekammer total våpenhvile og besittelse av våpen innen et arvekammer er straffbart med en av de Milde Dommene.
 • Avgiver er den som er rettmessig eier av formuen innen den fordeles.
 • Fjern slekt er all øvrig slekt med minst to ledds avstand fra avgiver.
 • Gods er alt eie man har, foruten bedrift eller gård. Penger, hester, hus eller annen verdi bundet i bruksgjenstander eller krøtter er gode eksempler på Gods.
 • Mottaker er den eller de som har fundamentert rett til arven.
 • Nær slekt er søskenbarn, barnebarn, tanter og onkler.
 • Sakrament er gjenstander som har særskilt magiske egenskaper.
 • Særstilt eie er eiendom av så spesiell art at Kiltan, Debans Hånd eller Debans Munn har interesser i gjenstanden.
 • Umiddelbar slekt er ektefelle og egne barn.


Menigmanns eie

"Er man eier av et stort gods skal man takke Deban for Hans gavmildhet, og bringe sin glede til sine nærmeste, og la dem bringe din glede til sine nærmeste igjen."

 • I

En Kiltaners private eie er en gave fra Deban og skal behandles deretter. Gaven skal ikke fratas Kiltaneren og med mindre Deban, Konge, Primus eller Fundament krever det kalles slik fratakelse tyveri og blir man funnet skyldig i tyveri skal dommen være en Mild Straff, se fundamentets Siste Kapittel, første avsnitt, tredje intent.

 • II

Rett til Arv fra Menigmanns Eie er ikke fundamentert, og vil bare unntaksvis kunne bli et rettstilfelle. Det er i Debans ånd å gi av sitt gods ved sitt dødsleie, og ved små beløp i relativ forstand vil dette ikke etterfølges av hverken Hånd eller Munn. Forvaltning av slike fordelinger overlates de involverte. Om ingen fordeling har funnet sted innen 30 dager etter Avgivers død gis Godset til Debans Hånd, all land gis tilbake til respektive Adelshus. Nevnte hus kan forvalte landet etter eget forgodtbefinnende.

Arv

"Adelens primære gode i Kiltan er retten på Arv."

 • I

Menigmann og Handelsstanden har ingen arverett på land, men kan kjøpe arverett for en bedrift ved å betale Arveavgift til Tronen. Ved drift av private eide bedrifter der stor privat formue er akumulert kan familien forbeholde seg retten til denne formuen ved forelagt Arveavgift på femten hundredeler av bedriftens antatte verdi. Bedriftens antatte verdi består av forventet omsetning pluss all bundet kapital og verdien av all bedriftens gods med fratrekk for ett års driftskostnader. Avgiften betales til Tronen innen eventuelle arveoppgjør kan forekomme, fristen for å betale arveavgiften er 30 dager etter Avgivers, i dette tilfelle bedriftens eiers død. Skulle noe kriminellt være knyttet til Avgivers død og eventuell arv av bedriften holdes alle arveoppgjør tilbake i påvente av rettsakens utfall. Skulle bedriftens antatte verdi endre seg til annet beløp enn det innbetalte ved betalingstidspunktet har dette ingen betydning for arveavgiften. Men èn arveavgift betales for hvert arveoppgjør. Foruten dette tilfellet er retten til arv er forbeholdt Adel og Monarki.

 • II

Ingen arv, verken i sin helhet, eller i deler skal fordeles før avgiver er død. Forskudd på arv er et Fundamentsbrudd. Heller skal ingen arveoppgjør foretas innen et signert Testamente, forseglet med en prests segl, forefinnes i arvekammeret.

 • III

Utdelingen av arven skal foretas jamfør følgende reglement:

 • Først blir Tittel videreført som diktert i Fundamentet.
 • Deretter deles Pliktdelsarven som diktert i Fundamentet.
 • Deretter åpnes Testamentet og instruksen for Arvegaven adlydes.
 • Deretter arkiveres testamentet hos Statskassereren.


 • IV

Alle Testament i Kiltan skal inneholde en oversikt over hele arveoppgjøret, med alle dets poster, hvilke individ som har fått hva og hvilken Tittel som har blitt videreført. Om Testamentet skulle inneholde instrukser som omgår grunnregelen i arv, skal dette argumenteres, og alle involverte skal kjenne argumentet som ledet til denne avgjørelsen. Når alle instrukser i Testamentet har blitt adlydt skal Testamentet sendes til Testamentets Hus for arkivering. Om eventuelle mottakere har bestridet Testamentets sannhet skal dette noteres og vedlegges det arkiverte Testamentet, for bruk i eventuelle fremtidige rettsaker. Alle Testament skal signeres av Avgiver og to tiltrodde vitner. Det er ikke tillatt å benytte fremmede som Testamentsvitner. Skulle en eventuell rettsak resultere i endringer fra originaltestamentet skal et resyme fra rettsaken vedlegges innen testamentet arkiveres.

Tittel

"Tittel betyr Adelig i Kiltan, og hver Tittel har ansvar. Arv av Tittel skal følge forutsigelig mønstre som skal gi minste mulige grunnlag for tvil."

 • I

Tittel går til eldste umiddelbare slektning uten adelstittel av samme rang; Om ingen umiddelbare slektninger finnes går Tittel til eldste nære slektning uten egen adelstittel av samme rang. Om ingen nær slektning finnes går tittelen til eldste fjern slektning. Om ingen fjern slektning finnes er overdragelse av Tittel overlagt den adelsmann som Debans Hånd finner best egnet, ellers kan Tittelen nedlegges.


Pliktdelsarven

 • I

Dette er den halvdel av den totale arveformuen som skal fordeles blant slektninger. Tre firedeler av pliktdelsarven gis til den som overtar tittelen, for videre drift av Adelshuset. Tolv hundredeler av pliktdelsarven skal fordeles blant all ytterligere umiddelbar slekt. Åtte hundredeler av pliktdelsarven skal fordeles blant nær slekt Fem hundredler av pliktdelsarven skal fordeles blant fjerne slektninger.


Særstilt Eie

"Kiltan ønsker at all magi blir beskyttet. Derfor skal alle Sakrament behandles spesiellt."

 • I

Med dette menes at den eller de som eier en magisk ladd gjenstand, heretter kalt Sakrament er forpliktet til å beskytte og vedlikeholde gjenstandens funksjon både fysisk såvel som magisk. Er man ute av stand til å gjennomføre slikt vedlikehold er det Kiltanerens eget ansvar å videreføre eierskapet til et individ som kan møte disse forpliktelsene, eller overlevere Sakramentet til områdets Vekterleder.

Salg, arv, utlån eller gaver av Sakrament må godkjennes av Primus eller Konge. Skulle èn av disse ikke godkjenne et slikt arveoppgjør vil gjenstanden annekteres; Den gis til den eller de som Debans Hånd, eller Debans Munn dikterer. Original eier eller arveberettigede kompenseres av Konge eller Primus etter skjønn. Ved annen distribusjon av Sakrament må eierskiftet innmeldes. Det gjøres ved at nye lisensdokument utstedes hos Vekterleder, og gamle lisenser innleveres til Tronen sentralt. Både kjøp og salg av Sakrament uten lisens straffes med en av de Milde Dommene.

Vedlikehold av slike gjenstander kan gi skattelette eller økonomisk støtte hvis arbeidet er kostbart eller krevende. Å misslykkes i generellt vedlikehold av Sakrament straffes med en av de Milde Dommene.

Fjerde kapittel

Tiltale, Forsvar og Anke


Terminologi:

 • Aktor er den som reiser tiltale, eller en representant av den som reiser tiltale. Ofte vil Aktor og Fornærmede være samme person.
 • Anke er et gjenopptak av en rettsak der nye forhold foreligger. Aktor og Verge har i meste fall èn anke hver ved slike tilfeller.
 • Dommer er den som avgir dom i en rettssak.
 • Foreldelsesfrist er den lengste tiden det kan gå fra kriminell handling til rettsak.
 • Fornærmede er den lidende, den som har blitt gjort urett.
 • Tiltalte er den som antas være årsaken til den urett Fornærmede har lidd.
 • Verge er den som forsvarer Tiltalte. Ofte er Verge og Tiltalte være samme person.


Tiltale

"En kriminell skal prøves for et utvalg av sine likeverdige. Blir Kiltaneren funnet skyldig har Debans gunst forlatt den Villfarne, og Debans største glede; Friheten er ikke lenger den villfarnes rett å nyte."

 • I

En Kiltaners fysiske og mentale frihet skal under ingen andre omstendigheter innskrenkes enn ved brudd på Fundamentet. Det er ellers forbudt å forhindre andre kiltaneres utfoldelse uten skjellig grunn. Tiltale kan kun reises hvis tiltalte befinner seg innenfor Kiltans grenser, men blir det kjent om fundamentsbrudd i utlandet kan dette fortsatt tiltales i Kiltan.

Tiltalen skal reises innen tre måneder før rettsaken, og i sin helhet presenteres den tiltalte, eller vedkommendes verge slik at eventuellt forsvar kan planlegges, og vitner inkalles.

Straks tiltalen blir reist skal enhver tiltalt innfinne seg til varetekt hos nærmeste militærforlegning, vektershus eller fengsel inntil rettsaken er avgjort. Hvis tiltalte finnes skyldig er tiden tilbrakt i varetekt som å regne for en del av straffen. Hvis tiltalte blir funnet uskyldig eller tiltalen på annet vis frafaller skal tiltalte kompenseres av aktor. Størrelse og form for kompensasjon er behovsprøvet på individuell basis, aktor forventes å være kjent med disse forhold før tiltale.

Forsvar

"I Kiltans rettsapparat er Forsvar av de tiltalte overlatt Prestene. De villfarne skal vernes av Debans sterkeste."

 • I

Enhver tiltalt har rett til juridisk forsvar. Juridisk forsvar kan foretas av den Kiltaner som Tiltalte velger så lenge vedkommende har plettfri vandel, hvis tiltalte ikke har en spesiell påtenkt Verge vil en av de lokale prester utstedes som Verge. Tiltale kan reises av alle, men en sak regnes som foreldet etter 3 år. Saksomkostninger betales av Aktor inntil tiltalte er funnet skyldig, hvor saksomkostningene alltid overdras til den skyldige, som del av straffen.

 • II

Ved feilaktig dom skal tiltalte umiddelbart frigis og kompenseres av Kiltan og aktor i like store deler. Størrelse på kompensasjon avhenger av de individuelle forhold som foreligger. Eventuell reinstitusjon av tittel er ikke fundamentert, men også underlagt individuelle forhold. Dommerstaben er underlagt Primus.


Anke

"Likefullt som man har rett til å etterprøve en juridisk avgjørelse, har man ikke rett til unødvendig å utsette iverksettelsen av en Dom. Derfor settes antall anker i en rettsak til to."

 • I

En rettssak kan kun endres heretter kalt ankes, hvis nye forhold har blitt gjort kjent, forsvunne bevis har kommet til rette eller liknende, men også dette innen foreldelsesfristen. En rettsak prøves på nytt, to ganger ved slike tilfeller, deretter regnes saken for avgjort og vil ikke prøves en fjerde gang. Alle anker skal foregå i et annet rettshus enn det forrige.

Femte Kapittel

Militæret og Vekterversenet


Terminologi:

 • Admiralhertugen er Kongens delegerte militære leder, øverste Offisèrsgrad for militæret, uansett våpengren.
 • Befal er et individ i uniform med ansvar og forpliktelser større enn de diktert menige. Ofte delegert kommandoansvar for mindre avdelinger menige eller avdelinger for vedlikehold av skip, staller eller forlegninger.
 • Disponert visitt vil si at Befal eller Kapteinsbesøk fra andre nasjoners skuter. Besøket foregår under spesielle villkår, og er et av få tilfeller der keudere kan bære våpen inne på Kiltansk territorier.
 • Faneskute er skip fra Kiltans militære marine.
 • Flaggskip er marint hovedkvarter. Som regel det største eller sikreste skipet i en flåte.
 • Gast er en menig soldat i Marinen.
 • Menig er et individ i militær uniform som har militære forpliktelser. En menig soldat har ikke kommandoansvar. Menig er militærets laveste rang.
 • Offisèr er en soldat med kommandoansvar eller andre utvidede forpliktelser. Gjerne Adelig. Laveste rangerte Offisèr har Kapteins grad.
 • Sivile er individ uten militære forpliktelser.
 • Strid Forholdet mellom Kiltan og en eventuell invaderende part. Dette diplomatiske stadium vil oppstå etter at Kiltan har mottatt og godtatt krigserklæring og alle diplomatiske forsøk på megling har feilet. Invasjon av Kiltansk territorie eller bording av Kiltanske Faneskuter vil fra Kiltans side alltid tolkes som en krigserklæring.
 • Territorialfarvann Hav som Kiltan krever eierskap til. I hav og på øyer innen disse områder vil Kiltan forsvare sin rett til å være eneste nasjon med fiske og jaktrettigheter. Territorialfarvannet strekker seg langs hele Kiltans kyst, og slutter 12 nautiske mil ut.
 • Vekter Soldat hvis ansvar er Handelsstandens sikkerhet og fred i et definert område.


Kiltans Militære

"Da det har blitt klart at Kiltan vil ha behov for å forsvare egen suverenitet har Debans Hånd valgt å installere et militært organ."

 • I

De tidligere definerte Kiltanske landområder, da også territorialfarvann har krav på Kiltans militære beskyttelse under de retningslinjer diktert i dette kapittel av Fundamentet.

 • II

Militæret er i sin helhet underlagt Debans Hånd, ved hans øverste strateg; Admiralhertugen. Admiralhertugens delegerte ledere har kommando av hver sin våpengren. De mottar umiddelbart Hertugs eller Admirals grad som diktert i Quabal Cirhaana innen tiltredelse. Denne Tittelen foræres disse da ansvar av slik størrelse utelukkende er forbeholdt Adelige. Det Kiltanske militæret struktureres inn i tre hovedgrupper; Infanteri, Kavalleri og Marine. Dette gjør Hertug til øverste distinksjon for Hær og Kavalleri. Marinens tilsvarende tittel er Admiral. Kommandoansvaret for Militæret kan i fredstid ikke fratas Konge uten Primus'signerte anmodning om spesifikt dette og da kun grunnet inhabilitet. Ved Kongens død eller inhabilitet skal eventuelle stedfortredere være best egnede Offisèr uten Hertugs grad. Under strid vil Kongens stedfortreder måtte installeres raskere, men under samme kriterier. Av den grunn kreves ikke Primus' signatur ved disse tilfeller.

 • III

Militærets antall skal være av hensiktsmessige størrelse, styrke og funksjonalitet. Med dette menes at Kiltans Hær, Kavalleri og Marine ikke skal bli så stor at de i seg selv utgjør en trussel mot andre nasjoners integritet. Ei heller skal styrken bli så liten eller svak at den kan ignoreres.

 • IV

Alle soldater i det Kiltanske Militæret har rettighet til å ta menneskelig liv innenfor egne landegrenser og territorialfarvann, også innen eventuelle buffersoner eller annet ingenmannsland så lenge landet er i strid. Det forventes likefullt at alle Kiltanske soldater, Marine som Hær, menig som Offisèr er kjent med at Militæret er installert som et forsvar av nasjonen, mot ytre fiender, såvel som indre. Alle offisèrer anmoder om kjennskap til, at enhver soldat selv kan vurdere sine handlinger, ikke skjule egen misshandel bak militære ordre, men heller utføre ordrenekt hvis man føler egen moral utfordret. Så lenge soldaten er i uniform regnes vedkommende som i tjeneste og skal adlyde foruten Fundamentet, den doktrine pålagt fra sine overordnede. Rettigheter og plikter som soldat frafaller straks uniformen tas av.


Militærets ansvar og rettigheter

"Enhver Kiltansk soldat skal være umisskjennelig for eventuelle motparter i strid. Dette besørges av uniform bekledning av alt militært personell. Etter godkjent krigserkjæring har militæret høyeste myndighet foruten Debans Munn og Debans Hånd i alle Kiltans områder."

 • I

I tilfeller av strid skal ingen fiende av Kiltan kunne hevde å ha vært i tvil om sin motstanders identitet. Det er derfor enhver kiltansk soldats ansvar selv å gjøre alle involverte kjent med hvem de står ovenfor. Del av denne identifiseringen skjer ved uniform bekledning og uniform bevæpning. Ved tilfeller av strid, vold eller andre tilfeller av tvang påført Handelsstanden av militært personell skal alltid arrestanten være kjent med hvem som foretar arresten. Har ikke soldaten uniform har vedkommende ingen myndighet over sivile.

Militærets myndighet i Kiltan

 • Kavalleri er Kiltans primære landforsvar. Tjenesten innebærer organisert forsvar av Kiltan i tilfelle invasjon, foruten å assistere vektere i arrestasjoner og liknende ved de tilfeller dette blir forespurt.

Kavalleriets har rett til å ta liv innenfor Landets grenser ved bevist strid. Har arrestasjonsrett. Har rett til å nekte ordre på moralsk grunnlag. Befal i Kavalleriet kan ved en eventuell strid konfiskere materiell nødvendig for å fullføre sine forsvarsplikter fra privat gods. Avgivende part har krav på erstatning fra Debans Hånd i de tilfeller dette skjer.

 • Infanteri er Kiltans stasjonsstyrke. Ment å innsette i områder der lang tids Kontroll er ønskelig.

Infanteriets rettigheter inkluderer rett til å ta liv innenfor Landets grenser ved bevist strid. Har arrestasjonsrett. Har rett til å nekte ordre på moralsk grunnlag.

 • Marine: Skal stoppe illegal handel langs Kiltans kyst, forhindre illegal fiske eller annen illegal naturaldrift innenfor Kiltansk farvann. Stoppe eventuelle invasjonsstyrker fra å landsette og liknende.

Marinen Har rett til å ta liv innenfor Kiltans territorialfarvann ved bevist strid. Utenom bevist strid reduseres denne rettigheten til havsforvisning; Fiskefartøy av fremmed nasjonalitet vises ut av Kiltansk farvann. Marinen har arrestasjonsrett. Har rett til å nekte ordre på moralsk grunnlag. Kiltans marine har også rett til å bedrive handel fra Faneskuter såfremt slik aktivitet ikke svekker den militære beredskapen. Profitt fra slik drift skattlegges som reglene for Handelsstanden.

 • III

Det er ingen fundamentert føring for strid innenfor Kiltans grenser. Men Debans Hånd ønsker at alle trusler mot Konge, Primus, Adel, Geistlig eller Handelsstand skal komme under Kiltans kontroll så tidlig som menneskelig mulig.

 • IV

Strid mot overnaturlige element har ingen fundamentert føring. Demoner, skrømt eller andre fiendtlige åndevesen sendt fra en annen verden bør likvideres umiddelbart.

Marinen

"Vern av Kiltans kyst, flåte og farvann er primært overlatt Kiltans marine. Samme regler for uniform pålegges marinen. Da primært i form av flagg heist i flaggmastene."

 • I

Marinens skip ansees om Kiltans Land, eventuelle bordinger av nevnte skip behandles som en invasjon av Kiltan, hvilket alltid tolkes som en krigserklæring. Kiltans Marine tolker andre skip på samme måte, og vil invadere, som i borde, disse skip bare ved misstanke om eller bevist kriminell aktivitet, ved strid eller havsnød. Det forventes av alle Kiltanere til alltid å hjelpe i tilfeller av havsnød. Enhver faneskute skal heve Kiltans Fane i sin høyeste mast for aldri å kaste tvil om skutens tilhørighet. Dette regnes som skutens uniform, og alle ombord som ikke befinner seg i arrest skal behandles som om de har Kiltansk soldatstatus. Marinens ansvar for Kiltan er å være første motstand en fiendtlig flåte møter. Marinen beskytter Kiltansk territorialfarvann og beskytter nasjonens sivile marineflåte. Marinen skal også bekjempe eventuelle åndelige motstandere som nærmer seg nasjonen fra havet.

 • II

Det forventes at både gast og Offisèrer respekter Fundamentet også i fremmede nasjoners havner så lenge de er i Marinens tjeneste. Ingen gaster kan forlate sine skip bevæpnet med mindre Strid er definert.

 • III

Havets kotyme tilsier at en Kaptein eller Admiral kan invitere offisèrer fra andre nasjoners fartøyer inn i sin kahytt. Da Kiltan ikke forventer at Offisèrer av slik rang vil være villig til avvæpning, tolkes slike besøk som en Disponert Visitt der ingen krav om avvæpning vil fremmes. Disponert Visitt skal på Kiltanske skip foregå som en entring gjennom skipets akter, over Kapteinsskottet. Alle Kiltanske Kapteiner forventes å føre logg over sine Disponerte Visitter. Logg skal inneholde identitet på Besøkende, samt hva som ble servert, dato og tid for ankomst og avslutning av Visitten. Kiltanske Kapteiner som besøker andre skip forventes å føre egen besøkslogg.

Keuderske soldaters rettigheter

"Kun ved Disponerte Visitter eller andre rituelle anledninger kan Keudere bevæpne seg innenfor Kiltans grenser."

 • I

Med unntak av tidligere nevnte tilfeller har ingen keuderske soldater frihet til å bevæpnes innenfor Kiltans grenser. Eventuell beskyttelse tilbys disse av Kiltans militære. Ved rituelle anledninger som Adling, bryllup og liknende kan rituelle rituelle våpen bæres, men disse kan ikke ha noen funksjonell verdi. Brudd på dette reglement resulterer i umiddelbar forvisning fra Kiltans Land.

Militær justis

"Militæret fortsetter den justis de alltid har utøvet over sine egne."

 • I

Ved de tilfeller der en kriminell handling har blitt utført av militært personell, og ingen sivile har vært vitne eller skadelidende vil det militære rettsapparatet benyttes. Som ellers har Titlalt rett til forsvar. Dette gjøres av et Befal av minst Løyntnants rang. Om mulig skal forsvaret ikke ha personlig knytning til saken forut for rettsaken. Av denne grunn hentes Forsvarer i en militær rettsak fra en annen leir, men hvis mulig, samme våpengren. Tiltale føres av Militær Geistlig, som er godt kjent med Militærets æreskodeks, og hvilke uskrevne regler som ellers regjerer det militære livet.

 • II

Kiltans militære justis har 3 straffer:

  • Fysisk avstraffelse er en straff benyttet ved neglekt av sikkerhetsansvar.
  • Innestengelse, kakebu benyttes ved neglekt av tjenesteansvar.
  • Militærfengsel brukes ved Korrupsjon, missbruk av militær makt, utstyr eller tillit. Oppholdets lengde varierer med tilfellets alvor.

Ved de tilfeller der militær tjeneste er skjenket av spesielle årsaker kan Tvungen tjenesteslutt påtvinges offisèrer som viser grov uforstand, eller ved de tilfeller der menige avtjener Vurdert Straffarbeid i Miliæret. Den tid man har tjent i militæret vil da ikke ansees som avtjent tid på nevnte sivile dom, men avskrives, og den skyldige vil måtte avtjene sivilt Straffarbeid.

Militærets Prester

 • I

Det Kiltanske militæret har installert militærprester i alle større avdelinger. Deres funksjon er til støtte for menige og offiserer som har moralsk tvil om sitt virke. Prestene påtvinges ikke ytterligere doktrine enn den gitt fra Kirken. Høyeste rang for en Militærprest er løyntnants grad. Presten mottar sin lønn fra Kirken, ikke militæret, og en geistlig med Løyntnants rang vil ikke bli gitt mulighet adelig progresjon.

Vekterverket

"Handelsstandens generelle velferd skal beskyttes av Vekteren."

 • I

Vektervesenet er også underlagt Debans Hånd ved Hans delegerte leder, Greven. Vedkommende Greve har ansvar for å organisere vektervesenet i alle sine Cantoni. Greven skal også sørge for at Vekterne har en arrest eller et godt fungerende fengsel, for varetekt. Hvert Cantoni skal ha en vekterstab, og stabens øverste befal er Vaktkapteinen. En vekter har rett til å ta til fange ethvert individ fra handelsstanden ved beviselig eller mistenkt trussel mot Konge, Primus, Adel, Geistlig eller Kjøpmann. Samme rett gjelder ved bevist eller misstenkt misshandel tidligere som ikke enda har resultert i arrest, rettsak og dom. Vekteren har visiteringsrett på enhver bolig hvor misstanke om kriminell aktivitet har forekommet, samt ethvert individ han eller hun skulle finne mistenkt eller misstenkelig under en arrestasjon. Å hindre en vekter i å utføre sitt virke er et Fundamentsbrudd som kan straffes med en av de Milde Dommene.

Siste Kapittel

Hva er ulovlig i Kiltan?

"For ikke å hindre juridiske prosesser vil ikke Fundamentet inneholde en liste over definerte ulovlige handlinger. Heller vil Debans Hånd i samarbeid med Debans Munn her formidle en intensjon om hvilke handlingsmønstre de finner forkastelig, samt hvilke egenskaper som ikke er ønskelige hos gode Kiltanere."

"Debans Ord er; ikke nekt noen annen deres Frihet. Alle Kiltanere er forventet å kjenne til dette ordtak, og skal la dette lede enhver handling Kiltaneren utøver."

"I Kiltans syn er man skyldig i en kriminell handlig det øyeblikket man har valgt å prøve å gjennomføre den. Det regnes av den grunn ikke som for- mildende omstendighet at man har misslykkes i nevnte forsøk. Kiltan velger å straffe intensjonen."


I Med dette menes at Egen Frihet kan nytes til det fulle, men at denne frihet aldri skal gå utover andres frihet. Tilfeller av voldtekt, krav av løsen eller liknende frihetsberøvelser straffes med en av de Strenge Dommer.

Man aldri skal påtvinge andre sin egen mening. Ved offentlige samlinger skal alle ha frihet til å forlate lokalet, gruppen eller møtet uansett form dette måtte ta. All påvirkning til det motsatte kan straffes med en av de Milde Dommer.

II Livet er en gave fra Deban, og ingen mennesker har retten til å frata andre mennesker denne store gaven. Kiltan vil følge dette som et godt eksempel og ikke straffe mord med mord. Men mordere skal ikke gå fri. Denne typen kriminalitet straffes med en av de Strenge Dommer.

III Tyveri; Å tvinge gods, krøtter eller annen eiendom fra noen, Keuder som Kiltaner, frata en Kiltaner sitt eie, la vær å betale for utført tjeneste eller liknende, er forbudt iKiltan, og straffes med en Mild Dom.

IV Fremstilling av substanser ment alene for drap og skade på mennesker, krøtter, grøde eller annen skadevirkning er ikke lovlig innenfor Kiltan og vil straffes med Strenge Dommer. Samme straff benyttes ved distribusjon av slik kunnskap, både i bokform, og som instruks.

Keudersk straff

"Keudere skal ikke tappe Kiltans statsapparat, men vil landsforvises eller er ellers berettiget en juridisk løsning som er både økonomisk og menneskelig sunn."

I Det Kiltanske Fundament har ingen myndighet utenfor Kiltans grenser. Dette til tross forventes det at alle Kiltanere følger Fundamentet også i utlandet, med mindre dette innebærer lovbrudd mot lokal justis. Siden Kiltan ikke kan eller ønsker å ta ansvar for Keuderes Fundamentsbrudd i utlandet, vil ingen Keudere rettsforfølges før det gjennomføres lovbrudd innenfor Kiltans landegrenser. Med mindre individuelle forhold foreligger vil Keuderen som regel bli bøtelagt men ved gjentatt Fundamentsbrudd vil Keuderen bli landsforvist. Ved illegal inntreden i Debans Land vil Keuderen bli forvist til Guitaine.


Kiltaneres straff

"Brudd på noen av de tidligere nevnte lovers prinsipp kan resultere i tiltale og straff. Blir Kiltaneren funnet skyldig vil et av følgende straffeutmålinger bli påtvunget vedkommende:

Milde Dommer

Økonomiske lovbrudd uten voldelige tilsnitt, små tyveri, føring upassende for en Kiltaner og andre milde overtredelser av Fundamentet vil straffes med;

- Bot eller mulkt til skadelidende eller Trone. Mulkt er tvangsarbeid der all fortjeneste for arbeidet går til skadelidende. Alle beløp fastsettes under rettsaken.

Ved Fundamentsmessig brudd eller mangler og feil gjort bevisst ved arveoppgjør på privat akumulert formue, Urettmessig besittelse av våpen eller rustning, flukt fra varetekt eller annen obstruksjon av justis;

- Straffen er frafallelse av gods.


Strenge dommer

Ved tilfeller av voldskriminalitet, ved ufrivillig drap, eller uvillighet til hjelp der skadelidende døde, obstruksjon av Vekter, eller annen sabotasje av en juridiske prosesser;

- Vurdert Straffarbeid; Den skyldige tvinges til tungt fysisk arbeid. Ved jevne intervaller vil den skyldige intervjues inngående. Blir den skyldige rehabilitert til å innse omfanget av sin missdåd kan en prøveordning for frihet tildeles den skyldige.


Ved missbruk av Adelstittel; - Frafallelse av Tittel, enten til lavere Tittel i Adelstreet, eller fullstendig tap av Adelighet.

Ved korrupsjonstilfeller i handelsstanden, missbruk av yrkesposisjon, organiser kriminalitet uten voldelig tilsnitt. Benyttes også ved missbruk av posisjon innen Adelsstanden;

- Frafallelse av Tittel og Arverett ergo tap av Adelighet, Dementement.

Ved gjentatte tilfeller av Voldskriminalitet, korrupsjon, organisert kriminalitet med voldelig tilsnitt og religiøs misshandling; - Landsforvisning.


Utvidede dommer

Ved gjentatte tilfeller av Voldskriminalitet og ulovlig inntreden i Kiltan. Drap, og forsøk på drap; - Permanent forvisning til Gitaine.


Ved religiøst missbruk, missbruk av Debans navn, hærverk på religiøse templer, fremstilling av giftige substanser med destruktive formål, samt opplæring av fremstilling av samme type gifter. Distribusjon av intim kunnskap om Adel, distribusjon av nasjonale militærhemmeligheter;

Fengsling uten frigivelsesgaranti. Individ som får denne straffen har ingen garanti for noensinne å slippe ut av sitt fengsel.

Bevitning

Det bevitnes herved at denne lovsamling er skrevet som en kontrakt mellom Kiltans folk, dets Konge og Debans øverste Geistlige, Primus. Fundamentet er ment å virke som et forbilde for alle Kiltanere. Konge og Primus forventer at det følges til den grad det er mulig til enhver tid.


For Monarkiet


__________________________ Kongen av Kiltan


For Primuiratet


__________________________ Primus for Deban


Det Debans år 14 etter Stjernefallet.