De tre øyne

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Arbeid.png Under utvikling: Bidra gjerne til artikkelen, men vær forberedt på at større forandringer kan finne sted. Se historikken for detaljer. (Om merking av sider)


Important.pngHemmelig: Informasjonen i følgende avsnitt er svært lite kjent. Ikke misbruk den. (Om merking av sider)

De tre øyne er et tilsynelatende uformelt nettverk av mennesker fra mange land og samfunnslag, med hovedvekt på akademikere, utforskere og reisende profesjonelle. I de landene hvor det finnes et skikkelig aristokrati, er medlemsskap i De tre øyne mindre utbredt blant disse enn blant andre samfunnslag. Hvert enkelt medlem (eller kontakt) av De tre øyne er troende til å ha sin egen tolkning av nøyaktig hva De tre øyne er, gjør, vil og betyr. Ingen påberoper seg å vite med sikkerhet hvor stort nettverkets utbredning faktisk er, hverken geografisk eller i medlemstall. Det hersker også uklarhet om hvor lenge De tre øyne har eksistert. Noen mener å vite at dagens nettverk er arvtager etter en edel tradisjon som går tilbake til De Syv Kongers dager. Andre igjen tror nettverket vokste frem etter de store endringene brakt av Stjernefallet. Ingen tilknyttet nettverket i dag hevder i fullt alvor å ha møtt noen som har redegjort for å ha vært medlem siden før Stjernefallet. Det eneste alle er enige om er at tilknytning til De tre øyne er fordelaktig for dem selv, enten økonomisk, akademisk, sosialt, eller flere av disse.

Hierarki

Det som er sikkert, er at tilknytning til De tre øyne kommer i forskjellige grader. Nøyaktig hvordan disse er organisert og fordelt er ikke alle like oppmerksomme på. I ytterste sfære av nettverket finner man mennesker som kun gjør tjenester for De tre øyne uten å kunne påberope seg noe slags varig medlemsskap. Disse er ofte ikke oppmerksomme på at det er De tre øyne de handler med, og selv om de er det, kan de ha ganske uklare oppfatninger av hva det betyr. Dernest har man faktiske medlemmer av De tre øyne, som inndeles etter følgende hierarki.

De Enøyde

Det absolutte flertall av nettverkets medlemmer er De Enøyde, som sies å ha ett øye for nettverkets interesser og ett øye for sine egne liv, mål og ambisjoner. De fleste Enøyde er av den oppfatning at nettverkets interesser som regel overlapper fint med deres egne, selv om noen har opplevd at dette ikke alltid stemmer helt. Den vanligste typen Enøyd er en akademiker av middels til liten status. Disse tiltrekkes ofte til nettverket gjennom kolleger som innrømmer å ha fått stor nytte av å utveksle informasjon med kolleger ved andre institusjoner, ofte i andre land. Tilgang på informasjon om andres forskning og arbeider, gammel, ofte glemt kunnskap, kopier av bøker/tekster som er vanskelige å få tak i, anbefalinger til viktige institusjoner, verv eller utgivelser, deltagelse i ekspedisjoner, utvalg, komiteer eller losjer og nødvendige midler til eget arbeid er blant godene som kontakt med nettverket kan medføre for de som er villige til å bruke litt av sin tid og sin kompetanse til De tre øynes beste. For de fleste Enøyde fortoner dette seg som en positiv, givende, enkel og som regel helt urisikabel affære (avhengig av hvilken posisjon man har, og hvor, selvsagt). De fleste Enøyde kjenner ikke til særlig mange andre medlemmer av nettverket, bare de som de selv har direkte kontakt med. For mange Enøyde inkluderer dette en av De Toøyde, men det er slett ikke alle Enøyde som vet at en av deres kontakter er Toøyd.

Den vanligste forespørsel slike akademiske medlemmer kommer ut for, er å korrespondere med andre medlemmer eller forbindelser om egne funn eller innsikter, skaffe/dele informasjon som er vanskelig å få tak i, kopiere/kjøpe/sende gamle bøker, skriftruller eller tekster til andre i nettverket, legge inn et godt ord for andre medlemmer i forbindelse med utnevnelser, ansettelser og lignende, og å frakte gjenstander eller informasjon til andre kontakter.

Det finnes også en del Enøyde som ikke er spesielt akademisk anlagt, men som har andre kvaliteter nettverket behøver. De vanligste typene er aktivt reisende (handelsmenn, skipsoffiserer/sjømenn, karavanedrivere, kurerer, en og annen smugler), problemløsere (leiesoldater, militærveteraner, speidere, byvante med et øre til bakken, kanskje noen helere eller forhandlere av semi-ulovligheter), og autoritetspersoner (tollere, byråkrater, fogder, militæroffiserer). Mange av disse har ofte en viss akademisk tilknytning, men langt i fra alle. Tjenestene disse utfører (og får utført for seg) er tidvis av et noe annet slag enn de akademikerne mest bedriver.

Tidligere utøvere av magi er spesielt velkommen blant de Enøyde, så lenge de er villige til å dele av sin kunnskap til det felles beste. Det er en utbredt oppfatning blant disse at en av nettverkets klare hensikter er å dele kunnskap for å kunne bringe kontroll over magi tilbake til menneskene.

De Toøyde

Mer betrodd enn De Enøyde er de som sies å ha begge øyne rettet mot nettverkets mål og planer. De er langt færre av dem. I flere av de mindre landene i verden (som Eledyn) finnes det bare en fastboende Toøyd, i større land (særlig med mye akademia, som Malderia eller Althea) kan det være flere, som da gjerne håndterer forskjellige felt/områder. Noen Toøyde reiser også rundt mye, men disse er de aller færreste. De fleste av disse har overoppsyn over aktivitetene til De Enøyde i sitt land/område, noe som kan bety mye innsikt og kontroll eller nesten ingenting. De Toøyde har stort handlingsrom og kan ofte avgjøre fra tilfelle til tilfelle hvor nøye en gitt Enøyd trengs å holdes øye med for å sikre ønsket innsats. De koordinerer alle tjenestene, utvekslingene, anskaffelsene og forhandlingene De Enøyde driver med, og sender informasjon, tekster og gjenstander av stor nok viktighet videre til nettverkets kjerne, Den/De Treøyde.

En typisk Toøyd eksisterer ikke. I den grad Toøyde har noen fellestrekk, er det utstrakt evne til diskresjon, gode sans for prioritering og bruk av ressurser, og lojalitet til De tre øyne som etterstrebes. Noen av disse individene er ekstremt skarpsinnede mennesker som daglig blir undervurdert av sine likemenn, andre igjen besitter verdier og ressurser langt større enn noen mistenker, mye på grunn av de fordelene nettverkets utveksling av tjenester og informasjon praktiserer.

Det alle Toøyde har til felles, er at de har møtt en/Den Treøyde. Det er kun slik man blir opphøyd fra Enøyd til Toøyd. Ingen Toøyd har til dags dato avslørt for noen andre hva vedkommende så, hørte eller opplevde i dette møtet, men det ser ut til å være en opplevelse som sementerer lojaliteten til De tre øyne selv på bekostning av det som kan virke som mest egennyttig i det korte perspektiv. Det kan virke som om de som måtte ha noen tvil om dette ikke kommer tilbake fra dette møtet, men siden de fleste ikke snakker noe særlig om denne innkallelsen, er det ikke noen utbredt oppfatning av at mange forsvinner sporløst etter å ha blitt tilkalt. Ingen Toøyd lider noen nød, de har som regel alt de trenger og kan fokusere på nettverkets behov heller enn å skaffe sitt daglige brød. Noen av de mer bereiste Toøyde kjenner identiteten til så mange som tre dusin Enøyde og et utall forbindelser, mens noen av de mest isolerte kommuniserer kun med noen få betrodde, og har en avgrenset cellestruktur.

Den/de Treøyde

Selv blant De Toøyde, som alle har møtt sin overordnede, er det noe usikkerhet vedrørende Den Treøyde. Toøyde har i løpet av kort tid hatt sine møter med Den Treøyde på steder veldig langt fra hverandre, og med så mye tid som Den Treøyde må antas å bruke på å ta i mot og bearbeide all den informasjon og alle de gjenstander som sendes til nettverkets kjerne, virker det så smått uvirkelig at Den Treøyde kan være så mye på reise. Dette har gjort at en betydelig andel av verdens Toøyde mistenker at nettverket ledes av en indre trio snarere enn en enkelt leder, i tråd med symbolikken. Dette vil langt på vei forklare Den Enøydes tilsynelatende allstedsnærværelse. I alle tilfeller har samtlige Toøyde møtt en skikkelse som kalles Den Treøyde, og ingen av dem forteller om det til andre, selv ikke andre Toøyde.

Ryktet vil ha det til at det finnes et nervesenter hvor alle nettverkets bestrebelser blir registrert, all informasjon samlet inn, hvor eldgamle tekster og mektige gjenstander oppbevares og hvor de viktigste avgjørelsene blir tatt. Noen tror en egen liten stab av Toøyde arbeider der, døgnet rundt, på Den Treøydes direkte kommando. Andre tror at ingen andre enn Den/De Treøyde har adgang til dette hemmeligste av steder. Atter andre Toøyde vet bedre, fordi de har vært der...Tror de.

Offentlig profil

De tre øyne er ikke en kjent størrelse i verden per i dag. I tiden etter Stjernefallet har Den Treøydes fokus vært på å bygge opp organisasjonen for å møte den nye verdens utfordringer og strukturer, ikke på å ta unødvendige sjanser. Slik har nettverket vokst seg større enn andres kjennskap til det skulle tilsi. Ingen lands spionmestre ser dem som noen trussel, ingen organisasjoner ligger i konflikt med dem. Men etterhvert som medlemmenes innsats for å utføre Den Treøydes oppdrag bringer dem i kontakt med flere og flere grupperinger og uvanlige situasjoner, øker sjansen for at noen vil se forbi den lave profilen som en bortimot ukjent brevvennklubb for akademikere og ane konturene av det voksende nettverket av lange skygger som ligger bak. Ingen Enøyd eller Toøyd operer ut i fra en agenda som sier at noen spesielle land eller grupper er fiender av nettverket, men mange frykter det ukjente, særlig den typen mennesker som bruker sine liv på å snuse opp slike konspirasjoner. Det er tydelig for de fleste tilknyttet nettverket at De tre øyne ser på Tåka og dens herre som en trussel, og at medlemmene ikke oppfordres til å engasjere seg i demontilbedelse.

Metoder

De tre øyne bryter så få lover som mulig, så lenge jobben som må gjøres blir gjort. Enøyde blir sjelden oppfordret til å bruke vold når andre løsninger finnes. Å bli avslørt og tatt ut av kommisjon regnes ofte som et større tap enn at en individuell oppgave ikke lar seg gjennomføre, og det er kun svært viktige saker hvor Enøyde blir bedt om å sette livet i fare. Når noe først er så kritisk, er det mer vanlig at en Toøyd tar seg av det selv, og de mislykkes sjelden.

Selv om all informasjon regnes som nyttig, er mesteparten av innsatsen til nettverket rettet mot å skaffe gammel (og ny) kunnskap om magi, guder og demoner, historiske steder og hendelser, samt å følge spor etter gjenstander, bøker og tekster knyttet til dette, særlig fungerende magiske gjenstander. I den anledning blir en del individer som ikke har blitt rekruttert inn i nettverket selv holdt under oppsikt av nære medarbeidere eller mindre kjente agenter, slik at man kan følge deres forskning og prosjekter på variabel avstand. Noen Enøyde skal ved forskjellige anledninger ha blitt beordret til å holde øye med og passe på enkeltindivider som det ikke er åpenlyst hva nettverket tjener på å holde øye med. Det antas at De Toøyde vet godt nok hvorfor de gir de oppdragene de gir, men av og til kan en virkelig ta seg i å lure.

Kjennetegn

Det sies at alle Toøyde og mange Enøyde har en tatovering et sted på kroppen av et antall øyne tilsvarende sin rang, men de aller fleste som mener dette, har ikke selv en slik tatovering. Det er tydeligvis ikke noen fast regel for medlemsskap. Medlemmer av nettverket har forskjellige kodede formuleringer og uttrykk som brukes for å overbringe skjult mening i skriftlig og talt kommunikasjon, men ikke alle er like godt kjent med disse. I løpet av det siste året har det spredt seg en uformell tendens til å henlede et kjent eller antatt medlems oppmerksomhet til ens hensikter ved å spørre om å få en samtale "under tre øyne", hastig korrigert til "fire øyne, selvsagt", hvis forståelse glimrer med sitt fravær. Dette antas å ha begynt hos en jurist i nettverket, for så å spre seg via anekdote.