Althéiske Lover

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Domsmyndighet

 1. Disse lover kan til enhver tid overprøves for enkelttilfeller av Tar-Al-Roosim eller et samlet presteskap. Disse overprøvinger skal ikke benyttes som presedens for senere lovtolkninger.
 2. Disse lover kan endres av Tar-Al-Roosim eller et samlet presteskap fra den blå ordenen.
  1. En endring kan overprøves av Tar-Al-Roosim.
  2. En endring kan utsettes i et år av et samlet presteskap. Dette kan gjøres tre ganger for samme endring.
 3. Disse lover i sin helhet er domsgyldig ovenfor enhver person innenfor Althéas grenser, samt de områder som måtte settes under hennes beskyttelse.
  1. Med person menes ethvert levende vesen, utatt alver, med et menneskes evne til tanke.
 4. Dømmende makt tilfaller sogneprestene i felleskap for sitt sogn.
  1. Dømmende makt kan utøves av sogneprest fra den røde presteorden alene i alle saker untatt drap og lemlestelser, eller saker som inebærer verdier over 3000 Alma.
  2. Enhver dom må underskrives av begge sogneprester for å være gyldig.
  3. Der hvor det er et sogn uten sogneprest fra begge ordner, skal en annen prest av maglende orden undertegne disse dommene.
 5. Dømmende makt tilfaller en hver prest fra den røde orden der hvor situasjonen ikke tilater tilkallelse av sognets egne prster.

Utøvende makt

 1. Den røde ordens ordinerte prester kan utøve enhver gyldig straff.
  1. Disse kan i enkeltsaker gi slik myndighet til andre. Disse skal da utstedes et dokument som beskriver i detalj den fullmakt som er gitt.
 2. Den røde ordens ordinerte prester kan til enhver tid frata en person sin firhet, hvis det er grunn til dette.


Rettergang

 1. Et lovstridig forhold skal umiddelbart meldes for det lokale presteskap.
 2. Det lokale presteskap gir umiddelbart beskjed om forholdet til anklagede og denne har nå mulighet til å erklære seg skyldig og unngå flere steiner til sin sjels bør.
 3. Fornærmede, eller dennes representanter, har selv ansvar for å samle vitner i saken. Likeledes må anklagede samle vitner for sin sak.
 4. Hver av partene kan maksimalt samle fem vitner hver.
 5. Vitner høres først i lukket rom og deretter i åpen sal. Under hele denne prosessen har anklagede mulighet til å erklære seg skyldig og spare sin sjel ekstra lodd.
 6. Når alle vitnene er hørt skal det lokale kollegium trekke seg tilbake til solnedgang hvorpå de erklærer dommen og eventuell straff.


Straffungåelse

 1. Ved unngåelse av straff skal den idømtes familie, herunder alle med samme etternavn, kollektivt avstraffes.
  1. En av familiens medlemmer skal ta straffen i sin helhet, resten skal idømmes straffearbeid passende til forbrytelsen.

Ekteskapslovgivning

 1. Ingen person, mann eller kvinne, kan giftes bort før fylte fjorten år.
 2. Alle parter, så vel foreldre som kommende ektefeller, skal være enige i ekteskapsavtalen.
 3. Ved inngåelse av ekteskap skal kontrakt nedtegnes mellom de impliserte parter der den part som mister retten til etternavnet skal få vederlag i form av navnebot. Denne bestemmes av de impliserte parter.
 4. Forlovelse kan inngås dersom dette er ønskelig, men dette administreres av familien og har ingen juridisk verdi.
 5. Ekteskapet er kun gyldig dersom seremonien er utført av en ordinert prest fra hver av presteordenene, samt at ektepakten er undertegnet av disse samt de impliserte parter.
 6. Utroskap er å regne som moralsk lemlestelse og straffes deretter. Samme straff gjelder for ektefelle som avgir falsk anklage om utroskap.
 7. Skilsmisse kan tas ut av mann eller kone dersom ekteskapet medfører urettferdig behandling av en av dem. Boet skal da splittes slik at de skilte beholder en fjerdedel hver og en fjerdedel går til hver av svigerfamiliene. Dersom den part som har gitt avkall på sitt etternavn ønsker å ta dette i bruk igjen skal navneboten tilbakebetales.
 8. Ved dødsfall står etterlatte fri til å gifte seg igjen etter en sørgeperiode på 2 år. Etterlatte står fri til å gjenoppta sin slekts navn uten vederlag, dersom dette er ønskelig. Enke eller enkemann svarer kun for seg selv i eventuelt valg av ny ektefelle (foreldres/verges samtykke er ikke nødvendig).
 9. Arveretten faller til det eldste barnet etter ekteskapet.

Vinningsforbrytelser

 1. Dersom en mann eller kvinne tilraner seg, eller på annen måte fratar en annen mann eller kvinnes eiendom uten dennes samtykke, skal den anklagede stilles til doms.
 2. Dersom den anklagede finnes skyldig etter tiltale skal han/hun tilbakebetale den hele og fulle sum som tilfalt den fornærmede. For den dømtes egen frelses skyld skal han/hun også tjenestegjøre i en avtalt periode i Tar-Avrim. Tidsperioden avhenger av ugjerningens omfang.


Drap

 1. Dersom det foreligger mistanke om drap skal den anklagede stilles til doms.
 2. Dersom anklagede blir funnet skyldig for drap med overlegg, eller medvirkning til dette, skal han/hun steines til døde.
  1. Dersom fornærmedes familie er barmhjertige kan dømte tjenestegjøre livet ut i Tar-Avrim og slik sikre dømtes fremtidige frelse.
 3. Dersom en mann/kvinne uskyldig blir anklaget for drap skal anklageren og dennes familie betale bøter.


Lemlestelse

 1. Under lemlestelse inngår både fysisk lemlestelse og moralsk lemlestelse.
  1. Dersom en mann/kvinne begår voldtekt skal dette straffes som lemlestelse.
  2. Dersom enn mann/kvinne begår utroskap, eller medvirker til falske anklager om utroskap skal dette straffes som lemlestelse.
  3. Dersom en mann/kvinne selger/kjøper kropp for penger, eller medvirker til slik aktivitet, skal dette straffes som utroskap.
 2. Dersom en mann/kvinne lemlester en annen mann/kvinne skal han/hun stilles til doms.
 3. Dersom anklagede blir funnet skyldig etter tiltale skal tilsvarende lem fjernes fra hans/hennes legeme. For den dømtes egen frelses skyld skal han/hun også tjenestegjøre i en avtalt periode i Tar-Avrim, eventuelt gjøre tilsvarende arbeid.


Skatter og avgifter

 1. Enhver mann eller kvinne skal betale en tiendedel av eiendom og inntekter til staten. Innkreving foregår hver høst.
 2. Halvparten av skattene distribueres til lokale forbedringer i hver provins og halvparten går til opprettholdelse av statens bånd både innenriks og utenriks.

Arv

 1. Retten til å benytte Yl standens prefiks arves av alt avkom til gårdens eiere. Hvis disse ikke lenger er i arbeid ved denne gården, kan gårdseier velge å fjerne denne retten.
 2. Retten til å benytte Sil standens prefiks arves av førstefødte til den som innehar handelsbrevet og dens ektemake. Eier av handelsbrevet kan gi tilatelse til å benytte Sil prefikset til andre i sin familie som jobber for eier.
 3. Når en ektefelle dør arver gjenlevende alt. I de tilfeller der en enke eller enkemann gifter seg på nytt, arves fortsatt alt av det eldste barnet, uavhengig av hvilken side av det nye ekteskapet barna kom fra.
 4. Førstefødte, uavhengig av kjønn, arver alt. Foreldre kan velge å spesefikt gi deler til andre barn. Dersom førstefødte ikke er i stand til å arve, for eksempel ved sykdom eller død, arver det påfølgende barnet alt.

Navngivning

 1. Enhver althéer som driver handel kan søke om å få bytte forstavelsen på etternavnet sitt til Sil-.
  1. Kravene for at navnskiftet skal godkjennes er at man har handel som primærkilde til innkomst.
  2. Ved navnbytte steder kronen ut et handelsbrev som gir en borger retten til å bære Sil- navnet, samt å gi dette i arv til bedriftens arving.
  3. Dette handelsbrevet gir yttligere en reduskjon på all toll i Althéa.
 2. Althéere som ønsker å følge teologenes vei mister retten til forstavelse så lenge de er noviser under opplæring. Først når man er en fullt innvidd prest har man rett til å bære forstavelsen Tar- .
  1. Forstavelsen går ikke i arv, men arvinger får tittelen fra forrige slektsledd.
  2. Noviser som ikke fullfører sin presteutdannelse mister tittelen til forstavelse inntil de eventuelt finner et annet yrke.
  3. Fratrer man sitt værv som prest, mister man retten til å bære forstavelsen Tar-.
 3. Enhver althéer som driver gårdsdrift som primærkilde til innkomst har retten til å bære forstavelsen Yl-.
  1. Endrer primærkilden seg, mister man rett til å bære forstavelsen.
 4. Enhver althéer som driver jeger, fiske eller fangstvirksomhet som primærkilde til innkomst har retten til å bære forstavelsen Sha-, såfremt standen tillater det.
  1. Endrer primærkilden seg, mister man rett til å bære forstavelsen.
 5. Enhver althéer som har militæret som primærkilde til innkomst har retten til å bære forstavelsen Sha-, såfremt standen tilater det.
  1. Endrer primærkilden seg, mister man rett til å bære forstavelsen.
 6. Enhver althéer som er idømt straff, mister hele etternavnet til straffen er utført.


Skolegang

 1. Alle barn har plikt og rett til fem års skolegang.
 2. I det tilfellet at barn ikke møter opp til skole, og den lokale lærer ikke får beskjed om at det er sykdom eller spesielle forhold inne i bildet, skal han/hun oppsøke dem i hjemmet.

Se også